شرکت نجار برین پارسیان

محصولات
ادویه ایرانی
ادویه آبگوشتی
ادویه آبگوشتی
ادویه آبگوشتی
ادویه آبگوشتی
ادویه آبگوشتی

ادویه آبگوشتی

ادویه آبگوشتی ساکار اختصاصی برای غذاهای آبگوشتی از قبیل دیزی و کوفته در نظذ گرفته شده است.

توضیحات محصول

دسته بندی

ادویه ایرانی